Úvod > FAQ > Reklamační řád
 

Reklamační řád1. Obecná ustanovení a definice

a) Prodávající je odpovědný za vady zboží v rozsahu podle zákona Slovenské republiky § 622 a § 623.

b) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku Slovenské rebuliky ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího a odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (dále jen "Reklamace").

c) "Prodávající" je obchodní společnost EMMA SLOVAKIA s.r.o. "Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.2. Záruční podmínky

a) Jestliže zboží vykazuje zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.

b) Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.

c) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, s výjimkami stanovenými zákonem.

d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

e) V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.3. Vyřízení reklamace

a) Reklamace se uplatňuje v sídle prodávajícího.

b) V případě opodstatněné reklamace bude zboží vyměněno za nový. V případě, že je zboží v tomto čase u prodávajícího vyprodán, bude mu vrácena pořizovací částka.

c) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

d) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

1.) výměnou zboží,

2.) vrácením kupní ceny zboží,

3.) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

4.) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

e) V situaci, kdy je zboží potřeba zaslat prodávajícímu, koná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

f) V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu provozu společnosti: Sklad DrinkShop, Osloboditeľov 7553, 91101 Trenčín, Slovenská republika, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Doporučujeme zasílané zboží pojistit. Zásilky na dobírku nebudou převzaty.

g) Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením zákona Slovenské republiky č. 250/2007 Z.z.  o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku Slovenské republiky a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu nebo SMS.4. Závěrečná ustanovení

a) V případě jakékoliv reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.

b) Tento reklamační řád nabývá účinnosti  10.12.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.Záruka

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku Slovenské republiky]. Při potravinách, kde je uveden datum minimální trvanlivosti, je záruční doba platná do tohoto data. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uveden vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.